یک معماری متفاوت مدرسه در سیستان و بلوچستان

درختی که می بینید چند سالی بودخشک شده بود، ولی با شروع کارمدرسه، تو چاله دورش آب ریختن این شدکه سبزشد. بچه ها اسمش روگذاشتن «درخت امید». با اینکه وسط دیوار قرار می گرفت وبایدقطع می شدولی آرش طرح دیواررو جابه جاکردو امیدموند.

رتبه اول جایزه معمار،گروه عمومی
مدرسه ابتدایی جدگال،چابهار

 

فارس

 

درباره نویسنده