ویژه‌برنامه «معماری‌بان»

ویژه‌برنامه «معماری‌بان» با هدف آشنایی با ارزش معماری و شهرسازی مخصوص کودکان ۷ تا ۹ سال تابستان ۱۴۰۲ در موزه گرمابه علی‌قلی‌آقا برگزار می‌شود.

 
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»
 • ویژه برنامه «معماری‌بان»

ایمنا

 

درباره نویسنده