معماری جالب خانه های قدیمی چینی

تولو خانه های سنتی قوم هاکا در چین است. ساختار متمایز این خانه ها با دیوارهای مستحکم برای جلوگیری از اشغالگران ساخته شده و محل زندگی ۸۰۰ نفر بوده است. تقریباً در حدود ۳۰۰۰ تولو هنوز وجود دارد.

 

فاطمه نصرتی

 

درباره نویسنده