ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

طرح جامع شهرسازی بناب در آذربایجان‌شرقی ابلاغ شد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار آذربایجان‌شرقی طرح جامع بناب را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رضوی خرم استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع بناب ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ طرح جامع شهر بناب مصوب مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

سقف جمعیت و افق طرح 

۱-با عنایت به روند های گذشته رشد جمعیت شهر ، خروجی های سند آمایش استان و همچنین روند های فعلی و آتی ایجاد اشتغال شهر نرخ رشد جمعیت ۱.۰۸ و جمعیت افق آن معادل ۱۰۵.۰۰۰ نفر برای سال ۱۴۱۵ ، مورد تائید قرار گرفت.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن 

۲-محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ با اعمال اصلاحات زیر مورد تائید قرار گرفت: 

۲-۱- در خصوص الحاق پیشنهادی از سمت شمال : صرفا اراضی با مالکیت دولتی جهت کاربری مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت در محدوده تثبیت و مابقی به جهت ساماندهی ورودی شهر، اراضی مطابق پیشنهاد استان جهت تخصیص به خدمات بزرگ مقیاس عمومی و با غلبه کاربری تفریحی توریستی (مصادیق گردشگری عمومی) در حریم تثبیت شود .

۲-۲- اراضی الحاقی به محدود ه شهر در سمت شرقی (طرفین جاده مراغه) با عنایت به وقوع بر روی مسیر و حریم ۲۵۰متری خطو لوله گاز از محدوده حذف و خط محدوده در این قسمت بر منتهی الیه حریم خط لوله منطبق شود. 

۲-۳- اراضی زراعی و باغی که در دو موضع در جنوب (جنوب کمر بندی جنوبی) و شمال (شرق جاده) شهر به صورت نواری با کاربری تفریحی – توریستی به محدوده اضافه شده‌اند، با عنایت به عدم ضرورت و کفایت سرانه گردشگری شهر حذف شوند.

۳- بستر و حرایم کمی و کیفی مسیل‌ها و رودخانه‌های واقع در محدوده و حریم شهر، بالاخص رودخانه‌های صوفی‌چای، قوبی‌چای و نهر مهرآباد، مجددا از آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی و ضوابط استقرار اعلام شده توسط آن مرجع در اسناد طرح جامع (ضوابط، نقشه کاربری اراضی محدوده و پهنه بندی حریم) درج شود .

۴-محدوده بافت تاریخی بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث تاریخی ، فرهنگی و گردشگری در اسناد طرح لحاظ شود.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۵- حریم پیشنهادی با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت. 

۵-۱- مرز حریم در سمت شمالی به انتهای مرز حریم مرکز هسته ای منطبق شود.به نحوی که کل حریم مرکز مذکور در خارج از حریم شهر قرار گیرد. 

۵-۲- مرزحریم شهردرمحل تلاقی با بافت موجود روستای چلغای بنحوی اصلاح شودکه کل محدوده روستا(درحد طرح هادی) درحریم شهر واقع شود.

۵-۳- انتزاع روستای قره چپق از حریم شهر به هیچ وجه توجیه فنی و کارشناسی نداشته و با توجه به نزدیکی آن با بافت کالبدی شهر ، تشتت و تداخل گسترده در مدیریت های محلی را به همراه خواهد داشت . بدیهی است در صورتی که بنا به معیار های قانونی موجود، روستای قره چپق قابلیت تبدیل به نقطه شهری داشته باشد، به تصریح تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها پس از حدف کد آبادی به عنوان ناحیه منفصل شهری به محدوده شهر بناب الحاق خواهد .

۶-سند پهنه بندی حریم شهر در انطباق با مصوبه مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵شورایعالی در محورهای زیر اصلاح شود:

۶-۱-صرفا کاربری‌های بزرگ مقیاس موجود که با طی فرآیند قانونی لازم مصوب شده‌اند،( با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان) در سند لحاظ و سایر عرصه‌ها در مقیاس پهنه‌ای ارایه شوند. 

۶-۲-کاربری گردشگری(پیشنهادی درطرفین صوفی چای) واقع درحریم شهرحذف شود وهمچنین کاربری درمانی واقع درحریم شهرکه بر روی مسیرو حریم گاز پیشنهاد شده است اصلاح و صرفاً محدوده موجود بیمارستان امیرالمومنین باکاربری درمانی (موجود) درحریم نمایش داده شود.

۶-۳ -عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب و نیرو و انرژی ، رودخانه‌ها و انهار و مسیل ها و حرایم مربوطه، حریم گسل و حریم فرودگاه و ضوابط حاکم بر آنها در اسناد پهنه بندی حریم درج شود. 

۷-مسیر کنارگذر شرقی در حریم شهر در قسمت شمالی جاده مراغه بر اساس آخرین طرح مصوب وزارت راه و شهرسازی تثبیت و در قسمت جنوبی با تاکید بر حداقل تخریب اراضی زراعی-کشاورزی و استفاده حداکثری از حرایم مشترک، با هماهنگی و تائید معاونت حمل و نقل در اسناد طرح منعکس شود.

۸-در صورتی که بنا به استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی استان در محدوده‌های افزوده شده به حریم قبلی شهر، شهرک یا ناحیه مصوب قبلی وجود داشته باشد محدوده شهرک یا ناحیه مذکور از حریم شهر حذف شوند. 

۹-در صورتیکه با توجه به وجود ایستگاه راه‌آهن آذر بناب در شرق روستای روشت بزرگ ، احداث ایستگاه راه‌آهن جدید در مجاورت شهرک صنعتی موجود در شمال شهر دارای ضرورت و توجیه فنی و اقتصادی است مراتب با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی پس از تائید دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی شرکت راه‌آهن در طرح لحاظ شود.

۱۰-با عنایت به اینکه به دلیل محدودیت‌های موجود شهرک ولیعصر با دارابودن ظرفیت کافی از اراضی دولتی اصلی‌ترین منبع تامین زمین برای توسعه آتی شهر است تدابیرلازم جهت افزایش اتصال کالبدی وعملکردی آن با شهر در قالب سند پهنه‌بندی حریم ارائه شود.

ضوابط و مقررات

۱۱-با عنایت به محدودیت های توسعه افقی اراضی شهر با هماهنگی شهرداری و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان سقف تراکم ساختمانی پهنه‌های مختلف با رعایت سایر ملاحظات فنی تا حد آستانه ساختمانی بلند افزایش یابد. همچنین اصلاحات زیر در ضوابط و مقررات طرح جامع اعمال شود. 

• سطح اشغال ۱۰۰ درصدی درقطعات زیر ۱۰۰ متر مربع به جهت رعایت ملاحظات بهداشتی(تامین نور) وایمنی به حداکثر ۸۰ درصد اصلاح شود. 

•عرصه مربوط به کاربری باغات و پارک و فضای سبز از پهنه‌های تراکم ساختمانی شهر حذف شود.

پدافند غیرعامل

۱۲-مطالعات پدافند غیرعامل در حریم و محدوده شهر، مطابق با محور های ۲۲ گانه مذکور در مصوبه شورای‌عالی اصلاح و در اسناد طرح ارائه و به تائید نماینده سازمان پدافند غیرعامل رسانده شود. 

۱۳- با عنایت به اینکه یکی از تهدیدات پیش روی شهر در آتی ، تبعات زیست محیطی مربوط به عقب رفتگی دریاچه ارومیه است ، با هماهنگی مراجع استانی مرتبط ( سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیر عامل ، شهرداری و اداره کل راه شهرسازی استان و شرکت آب منطقه‌ای استان ) پیشنهادات مشخص اجرائی در جهت تعدیل تبعات ناشی از این پدیده متناسب با خروجی‌های طرح جامع ارایه و در اسناد طرح جامع منعکس شود. 

در پایان مصوبه آمده است: خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید مدارک طرح ظرف مدت دو ماه پس از اصلاح به شرح مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.

درباره نویسنده