پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

گروه های معماری architechre boor bridges و geremia interior design ساختمانی اداری با اتاق هایی انرژی زا و مشترک برای شرکت نوپا dropbox طراحی کردند؛ طراحی به صورت کانتینری بزرگ که مساحت آن ۷۰۰۰۰ فوت مربع است. این نوع طراحی، فضاهای کاربردی، فضاهای سبز و امکان تغییر وسایل و مبلمان را به حداکثر رسانده است.

گالری عکس 1 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

boor bridges گفت: طرح ما تأکیدی دوباره بر این باور ماست که تمامی فضاها، به خصوص مواردی که در اداره ها نادیده گرفته می شوند؛ مستحق توجه هستند. اگر کانتینرها حکم حومه شهر را داشته باشند؛ آن گاه dropbox قطعاً مرکز شهر است! قسمت اصلی ساختمان، ۱۶۰۰ فوت طول دارد که در طول روز، نور خورشید به تمامی آن می تابد. geremia design نیز در این باره اظهار داشت: سالن استراحت مهم‌ترین قسمت ساختمان می باشد زیرا نویدبخش احساسی مشابه خانه به کارمندان خواهد بود و این همان چیزی است که ما می خواهیم.

گالری عکس 2 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

هدف از این طراحی باز ایجاد صمیمت در کنار فعالیت و جنب و جوش است. مستطیلی شیشه ای، مکان مرکزی اجتماعات و ایستگاه های کاری را از اتاق های کار، فضاهای مصاحبه و سالن های استراحت غیررسمی جدا می کند. مکان و اندازه اتاق های کار برای افراد فضاهایی مخصوص به خود را ایجاد می کند اما همچنان به اتاق های همسایه دید دارند زیرا خواسته شرکت برقراری ارتباط بین تمامی کارمندان است.

گالری عکس 3 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

مکانی روشن برای قرار ملاقات با مبلمانی سنتی

گالری عکس 4 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

فضای مرکزی اجتماعات و ایستگاههای کاری

گالری عکس 5 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

اتاقهای کار، فضاهای مصاحبه و سالنهای استراحت غیررسمی که از هم مجزا شده اند

گالری عکس 6 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

فضای داخلی اتاق ملاقات

گالری عکس 7 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

تابش نور خورشید به سالن ساختمان

گالری عکس 8 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

تابش نور خورشید به کل ساختمان

گالری عکس 9 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

اتاق های ملاقات به سه قسمت رمانتیک، جدا و دورافتاده تقسیم شده اند

گالری عکس 10 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

آشپزخانه

گالری عکس 11 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

دیوارهای معرق کاری شده با توپ های پینگ-پونگ

گالری عکس 12 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

گالری عکس 13 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

سالن استراحت راحتی که مهم‌ترین قسمت اداره محسوب می شود

گالری عکس 14 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

اتاق ملاقات

گالری عکس 15 ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا عکس طراحی اداری عکس طراحی دفتر عکس طراحی شرکت عکس گروه معماری عکس معماری داخلی عکس معماری شرکت

 

منبع: designboom

درباره نویسنده