بررسی رابطه طبیعت وساختمان

معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدارمی باشد که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. معماری و فن آوری می توانند از یکدیگریاد بگیرند. معماری های تک با منطق خشک تولیدکلان و استفاده بی مهابا از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرائی شدید منجر به محیط های خنثی و بی مصرف شد. حساسیت در برابر چنین وضعیتی روابط گسترده تر از جمله ساخت مکان، مصرف انرژی ، شهر سازی و آگاهی زیست محیطی را بوجود آورد. بطوریکه امروزه اکوتک (تلفیق طبیعت با تکنولوژی ) را در معماری های تک قرار داده است.

کلیات و اهداف در معماری سبز
الگوهای نادرست رفتاری ، محیط طبیعی را ویران می کند و در حالیکه ما برای دوره طولانی بقا ، طی نسل های آتی به آن وابسته‌ایم.
معماری سبز عملی است که برای حل مشکلاتی که طی آن، منابع طبیعی، قبل ، بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حدآسیب می بیند.
معماری سبز استفاده از مصالح مفید بوده که قابل بازگشت به چرخه طبیعت می باشد.

موضوعات مطرح در معماری سبز
•    صرفه جویی در انرژی
•    مسائل جهانی زیست محیطی
•    بهینه کردن پروسه تولید مصالح
•    بهره گیری از اصول معماری محلی
•    استفاده از فضای سبز  برای کمک به حفاظت محیط زیست

دستورالعمل اجرائی معماری سبز:
•    در مناطق توسعه یافته ساخت و ساز کنید
•    پروژه و نقشه های چند منظوره طراحی کنید
•    دسترسی به حمل و نقل عمومی ، مسیرهای عبور دوچرخه و دسترسی پیاده به خدمات اساسی براحتی فراهم باشد.
•    ساختمان های قدیمی را بازسازی کنید.
•    ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی مستقر سازید و مناطق دست نخورده را حفظ کنید.
•    از گیاهان بومی و اقلیمی با توجه به ویژگی های آنها بهره برداری گردد.
مصالح سبز :
•    استفاده از آن مواد شیمیائی که لایه ازن را از بین می برند در تجهیزات مکانیکی و عایق ها اجتناب کنید.
•    از مصالح ساختمانی بدست آمده از محل استفاده کنید
•    از مصالح ساختمانی زائد یا فرآورده هائی که از مواد قابل برگشت به چرخه طبیعت بدست آمده استفاده کنید.
•    فرآورده های چوبی را از جنگل های کنترل شده تهیه نمائید
•    از مواد دارای گازهای آلوده کننده اجتناب کنید
•    از وسایل تاسیساتی با کارائی بالا و بهره گیرنده ازانرژی های طبیعی  استفاده کنید
•    استفاده از مواد افزودنی بتنی که در مصرف انرژی و مواد و روان کننده های بتن که در مصرف آب صرفه جویی می کنند.

رعایت اصول زیر سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد:
۱.    حفاظت از انرژی
۲.    کار با اقلیم
۳.    کاهش استفاده از منابع جدید

حفاظت از انرژی
مسئله حفاظت از انرژی در تمام مراحل قبل،در حین ساخت و حتی بعد از پایان کار روی تکنولوژی ساخت ساختمان می تواند به کار گرفته شود.
به طور مثال قبل از ساخت اگرتولیدکنندگان و مصرف کنندگان سیمان از موادافزودنی سیمان و بهبوددهنده های کیفیت سیمانی و کمک سایش استفاده نمایند با صرف انرژی کمتر در زمان سریعتری به نتیجه دلخواه خواهند رسید.
و بعد از ساخت نحوه نورگیری ساختمان و نحوه تامین انرژی برق ساختمان را به گونه ای تعبیه کنند که از برای تولید برق از انرژی خورشیدی استفاده شود و زاویه تابش نور به نوعی باشد که در طول روز بتوان از نور طبیعی برای روشنایی استفاده نمود.

کار با اقلیم


کاهش استفاده از منابع جدید

نمونه هایی از ساختمانهای ساخته شده به شیوه معماری سبز
برج های مرکز تجارت جهانی (منامه بحرین ، تحت ساخت )
 این برج شامل سه ملخ ۳۰ متری که بین این دو برج قرار دارد می باشد و در سال ۱۱۰۰ مگاوات برق برای این ساختمان های ۴۲ طبقه تولید می کند. همچنین این ساختمان ها طوری طراحی شده که مسیر عبور هوا در میان طبقات آن بدون هیچ مشکلی وجود داشته باشد. طبقات مختلف این برج دیدهای متفاوتی به روی کل جزیره دارد. این توربین ها رو به شمال می باشند چرا که جهت مسیر بادهای مخالف از سمت خلیج فارس می باشد. ساختمان هایی که به شکل بادبان هستند، در هر دو طرف به گونه ای طراحی شده اند که باد را از طریق شکاف هدایت می کنند و منجر به فراهم شدن حداکثر مقدار برای باد توربین ها می گردند.
این عمل از طریق تست های تونل باد تایید شد، این تست ها نشان دادند که ساختمان ها یک جریانS شکل را بوجود می آورند که هر بادی با زاویه ۴۵ درجه از طرف محور اصلی وارد می شود و یک جریان بادی را بوجود می آورد، در این حالت توربین ها به صورت عمودی باقی می ماند و این امر به طور چشمگیری باعث افزایش تولید برق می شود. انتظار می رود که توربین های بادی ۱۱درصد تا ۱۵درصد از کل مصرف برق برج ها را تامین نمایند که این هم تقریباً برابر با برق روشنایی ۳۰۰ خانه در سال می باشد. این سه توربین، نخستین با در ۸ آوریل سال ۲۰۰۸ به کار انداخته شدند.

برج رودخانه پرل (گوانجو چین ، تحت ساخت )
 روی آن یک آسمان خراش سبز برای مهار کردن بادهای ارتفاعات بلند، طراحی شده است. در این برج از تـوربین هـای داخلی بادی برای روشن نگه داشتن چراغ ها استفاده می کنند. این برج به مانند یک بـال قـوی و بـزرگ هـوا را ازطریق تونلهای با فشار به ساختمان وارد میکند. این برج از دور به یک بال غول پیکر شـبیه اسـت کـه بـاد را ازمیان ۷۱ طبقه خود عبور میدهد.

ساختمان به گونهای طراحی شده است که انرژی تولیدی بیشتر از انرژی مصرفی در ساختمان میباشد. همچنـین یکی از ساختمانهایی در دنیا است که هماهنگ با محیط میباشد. از ویژگیهای دیگـر ایـن سـاختمان، مـی تـوان توربینهایی را بیان کرد که باد را به انرژی تبدیل می کند که برای اسـتفاده در سیـستم HVAC بکـار مـیرود و گرما و سرما را در درون خود نگه میدارد. در این برج از کلکتور خورشیدی برای تولید بیشتر بـرق و گـرم کـردن آب ساختمان و سیستم جمع کننـده آب بـاران اسـتفاده میـیشـود. ایـن سـاختمان از طریـق انبـاره حرارتـی و هواکشهای عمودی سرد میشوند. کار این توربینها تنها منحصر به تولید برق نمیباشد بلکه دریچه هایی که هوا از طریق آنها جریان مییابد به کاهش بار کلی باد در آسمان خراش کمک می کند. ساخت این ساختمان در سـال ۲۰۰۶ آغاز شد و چنین طرحریزی شده است که تا پاییز ۲۰۰۹ به پایان برسد. کاربری ایـن سـاختمان اداری در نظر گرفته شده است که شرکت ملی تنباکوی چین آنرا به کار خواهد گرفت. طراحـی ایـن بـرج توسـط Merrill است.
هدف از معرفی نمونه ساختمان های ساخته شده آشنایی با مفاهیم و روند طی شده در پس پرده و نحوه گذر معمار از روند طراحی تا ساخت آن است.
بنظر می رسد طراحی ، تلفیق و هماهنگی با محیط زیست کار چندان دشواری نبوده، شاید تنها بر پایه ی آگاهی و تکنولوژی روز استوار است.

 

منبع:بهارنیوز

درباره نویسنده