باغات خط قرمز شورای ششم

مهدی عباسی موضوع باغات را خط قرمز شورای ششم شهر تهران دانست و گفت: برای تثبیت وضعیت باغ های تهران نیازمند تکمیل شناسنامه باغات هستیم.

 مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: سیاست شورای ششم حفظ درختان، باغات و گسترش باغ ها است لذا طی پیش بینی های صورت گرفته به دنبال تهیه بسته های تشویقی برای گسترش باغات در شهر هستیم.
 
وی ادامه داد: با این روش حمایتی، کسانی که باغ ها را احیا و یا اقدام به نگهداری از باغات می کنند مورد تشویق قرار می گیرند. برای اینکه بتوانیم وضعیت باغ های شهر تهران را تثبیت کنیم نیازمند تکمیل شناسنامه باغات هستیم تا ماموریت شهرداری تهران و مالکان برای نگهداری از آنها مشخص شود.
 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه موضوع باغات را نباید با موارد سیاسی در هم آمیخت، گفت: موضوع باغات یک موضوع فنی است. بدون استثنا همه تهرانی ها به دنبال این هستند که باغات تهران حفظ شوند؛ ما هم در شورا به عنوان نمایندگان مردم تهران این موضوع را خط قرمز خود میدانیم. مطمئن باشید هر تصمیمی در زمینه باغات بگیریم در راستای کمک به توسعه آنها خواهد بود.
عباسی خاطر نشان کرد: در دوره پنجم مدیریت شهری پرداخت به موضوع باغات با رویکرد سیاسی همراه بود و مطالبات مدیران شهری بر این مبنی شکل می گرفت لذا ما در موضوع باغات تهران می بینیم که در دوره پنجم آورده خاصی به دست نیامد.
 
وی تاکید کرد: مهمترین کاری که در دوره پنجم می شد که به انجام برسانند تکمیل شناسنامه باغات بود که در این زمینه شهرداری مسئولیت سنگینی داشت و شورا می بایست به نقش مطالبه گرانه خود عمل می کرد اما می بینیم که در این زمینه کار خاصی صورت نگرفت و شناسنامه دار کردن باغات به عنوان یکی از بزرگترین تکالیف شهرداری روی زمین ماند و بلاتکلیف رها شد.
 
خبرگزاری آنا

درباره نویسنده