انواع سبک های معماری در یک نگاه

سبک های معماری

سبک چیست؟

اگر بخواهیم از سبک تعریفی مستقل داشته باشیم، می توانیم بگوییم سبک واژه ایست که جنبه های گوناگونی از هنر را در بر می گیرد

سبک ها را می توان تکنیک هایی تعریف کرد که، از انها برای خلق یک اثر هنری استفاده می شود

یکی از ویژگی های سبک های معماری این است که، به یک ساختمان با یک ساختار خاص وجه تاریخی می بخشد

یک سبک را می توان شامل عناصری مثل دوره زمانی، اصول و تکنیک، فرم، روش ساخت، مواد ساخت و ویژگی های منطقه ای دانست

اکثر اثار معماری دارای ویژگی های خاصی است که در چارچوب سبک ها طبقه بندی می شوند و این ویژگی ها به خوبی در اثار بنیان گذاران و معماران دنبال کننده این سبک ها مشهود است

سبک ها از گذشته دور تا به امروز همواره جزئی جدا نشدنی از معماری بوده اند و همواره در طول تاریخ دستخوش تغییرات شده اند. سبک ها بازتاب کننده مدها، عقاید و مذاهب در حال تغییر یا بیانگر ظهور ایده ها، تکنولوژی یا مطالب دیگری  هستند که شروع یک سبک جدید را ممکن می سازند

انواع سبک ها ی معماری 

از جمله سبک های معماری در جهان می توان به سبک های زیر اشاره کرد :

سبک معماری کلاسیک

سبک معماری گوتیک

سبک معماری بروتالیست

سبک معماری مدرن

سبک معماری رنسانس

سبک معماری کلاسیک

سبک معماری دیکانستراکشن

سبک معماری فدرال

سبک معماری نئو کلاسیک

سبک معماری کانتمپوری

سبک معماری فولدینگ

سبک معماری باروک

تفاوت سبک ها و مکاتب در معماری

نکته ی بسیار پر اهمیت این است که بعضی تصور می کنند که سبک ها با مکاتب یکسان هستند و انها را شبیه به هم می پندارند

در واقع سبک ها و مکاتب با یکدیگر متفاوت هستند و تفاوت انها در این است که همانطور که در ابتدای متن اشاره شد سبک ها مرتبط با ویژگی های گوناگون هنر هستند و در واقع معرف تکنیک ها می باشند

این در صورتی است که مکاتب مجموعه ای از این ویژگی های هنری و هنرمندان را شامل می شود که، از یک سبک یکسان طبعیت میکنند و دارای استادان و معلمان یکسان هستند و اهداف شبیه به همی را دنبال می کنند

 شاید بتوان این طور پنداشت که سبک ها بوجود اورنده مکاتب هستند

مکاتب معماری

:از جمله مکاتب معماری در جهان می توان به مکاتب زیر اشاره کرد :

مکتب معماری باوهاس

مکتب معماری شیکاگو

مکتب معماری فوتوریسم

درباره نویسنده